Klimatfakta.info

2023-04-09

Moderaternas klimatpolitik

Innehåll: Svenska klimatmål | EU-parlamentet | Jessica Polfjärd | Källor
Moderaterna vill snabbt minska utsläppen. Partiet prioriterar att ställa om industrin och fordonssektorn som står för en stor del av Sveriges utsläpp.

Från Moderaternas webb;

Moderaterna bedriver en ambitiös klimatpolitik för att snabbt minska utsläppen av växthusgaser i Sverige och globalt. Vi prioriterar att ställa om transporterna och industrin, som tillsammans står för två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp.

Med Moderaternas politik ska Sverige nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp senast år 2045, samtidigt som vi bidrar till att minska klimatutsläppen globalt. Genom att bedriva en klimatpolitik som förenar minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt kan vi vara ett internationellt föredöme.

Vi vill ställa om transportsektorn till ren el och hållbara biobränslen

Vi vill ställa om transportsektorn genom att byta ut bensin och diesel mot ren el och hållbara biobränslen. Därutöver vill vi snabbt bygga ett nätverk av laddstationer för personbilar i hela landet och ge stöd till laddstationer för lastbilar, med fokus på regionala nätverk och sammanhängande stråk mellan Sveriges större städer. Vi står bakom krav på inblandning av biobränslen i både bilar och flyg och genom ett grönt bränslestöd hjälper vi företag att öka produktionen av hållbara biobränslen. Samtidigt satsar vi på forskning och utveckling av bland annat klimatvänligt elflyg.

Moderaternas förslag: Ställ om transporterna så att bilar, lastbilar och flygplan drivs på ren el och hållbara biobränslen

Vi vill ställa om industrin så att den kan bidra till minskade utsläpp

Sveriges industri är i framkant, tekniskt och miljömässigt. Genom export av varor tillverkade med litet klimatavtryck bidrar den till att minska utsläppen globalt och rädda klimatet. Samtidigt står industrin för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Vi vill skapa långsiktiga förutsättningar för industrins omställning, förkorta och förenkla tillståndsprocesser för industrier som vill satsa på omställning och få på plats en storskalig satsning på tekniker för att fånga in och lagra koldioxid.

Vi vill att Sverige ska vara drivande för de globala klimatinsatserna för klimatet

Sverige bör vara drivande för att skärpa de globala klimatinsatserna för att värna klimatet. Vi vill att alla länder ska sätta ett pris på utsläpp, helst genom ett globalt minimipris på utsläpp av koldioxid, att de länder som idag gör för litet för att ställa om skärper sina mål och planer, samt att rika länder hjälper utvecklingsländer att prioritera dyra och långsiktiga frågor som omställningen av energisektorn. Vi driver också på för ett stärkt EU-regelverk gällande klimatet, genom att bland annat utveckla EU: s system för handel med utsläppsrätter.

För att klimatomställningen ska vara möjlig och hållbar behöver vi mer fossilfri el. Vi värnar alla fossilfria energislag för att öka den rena och klimatvänliga elproduktionen. Parallellt måste vi bygga ut elnäten så att elen finns där och när den behövs.

Moderaternas förslag: Sverige ska vara drivande för att skärpa de globala klimatinsatserna. [1]

Svenska klimatmål

Publ 2023-04-08

Hjärnan bakom M:s nya klimatpolitik pekar ut vindkraft som en viktig lösning. Men likt SD öppnar Christofer Fjellner samtidigt för att överge ett klimatmål. "Jag var kritisk till målets konstruktion när det kom", säger han.

Sedan en tid tillbaka leder han arbetsgruppen som ska ta fram Moderaternas nya klimatpolitik under rubriken "Grön innovationskraft för tillväxt".

Sedan tidigare har Sverigedemokraterna öppnat för att slopa de nationella klimatmålen. I SvD-intervjun tar Fjellner flera gånger upp EU:s stora klimatpaket "Fit for 55" och menar att nationella mål, som transportmålet, kan behöva revideras utifrån det. [2]

EU-parlamentet

Publ 2023-04-09

Moderaterna ingår i EU-parlamentet tillsammans med andra konservativa partier i den Europeiska folkpartiets grupp (EPP). Moderaterna har anser att klimatförändringar är en av de största utmaningarna i vår tid och har uttryckt stöd för målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader Celsius jämfört med förindustriella nivåer. Partiet har också förespråkat en övergång till en koldioxidsnål ekonomi och investeringar i förnybar energi

I EU-parlamentet har Moderaterna varit en del av den konservativa majoriteten som har förespråkat en mer flexibel och marknadsbaserad strategi för att minska utsläppen, snarare än att stödja stränga utsläppsminskningsmål och regleringar som vissa andra politiska grupperingar har förespråkat. Partiet har också kritiserat EU:s system för utsläppshandel som ineffektivt och har förespråkat reformer av systemet.

Jessica Polfjärd

Publ 2023-04-08

title Jessica Polfjärd i EU-parlamentet

Jessica är ledamot och vice gruppledare i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, hon sitter även som ersättare i utskottet för ekonomi och valutafrågor samt utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

Hon arbetar bl.a. med

  • Ekodesign - nya hållbarhetskrav på produkter på den europeiska marknaden,
  • En cirkulär ekonomi.
  • Uppmuntrar till hållbar innovation och hjälper företag att ställa om.
  • Skogens produkter ska ha en naturlig roll i den gröna omställningen.
  • Värna det svenska självbestämmandet över skogen
  • Minska bidragen till jordbruket
  • Ny teknik för framtidens grödor genom växtförädling.
  • Minska användning av växtskyddsmedel anpassat till respektive land

Källor

Publ 2023-04-08

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Fit for 55
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)
EU om byggnader (2022-12-14)
Naturvårdsverket (2022-08-02)

Klimatmålen
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)

Klimatpolitik
Klimatlagen (2024-03-21)
Klimatpolitiska rådet (2024-03-19)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)

Moderaterna
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
Energi (2023-01-16)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Vattenkraft (2021-12-22)

Fotnoter

1) Klimat, Moderaterna
2) M kan följa SD - öppnar för slopat klimatmål, SvD

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com