Klimatfakta.info

2021-08-25

Översvämning

Innehåll: Sverige | Historiska översvämningar | Framtida översvämningar | Källor |
Vid översvämningar stiger vattennivån i hav, sjöar eller vattendrag så mycket att landområden som normalt är torra ställs under vatten. Även områden som normalt inte gränsar till vatten kan översvämmas

Globalt sett är översvämningar en av de stora naturkatastrofer som årligen orsakar flest dödsoffer och störst ekonomisk skada.

Sverige

I Sverige är vi relativt förskonade från sådana stora översvämningskatastrofer och dödsfall i samband med översvämningar är här mycket sällsynta. De materiella skadorna och kostnaderna för samhället till följd av översvämningar är dock betydande.

I Sverige orsakas översvämningar främst av stor vattentillförsel till sjöar och vattendrag från kraftiga regn eller snösmältning. Den naturliga årstidsväxlingen gör att höga vattenflöden och mindre översvämningar återkommer regelbundet i de norra delarna av landet i samband med snösmältningen.

I vissa områden har sedan långt tillbaka den positiva effekten av upprepad översvämning utnyttjats genom att pålagring av sediment gödslat betes- och slåttermarker.

Översvämningar som orsakas av stora regnmängder förekommer i norra Sverige främst under sommaren eller hösten, medan de i södra Sverige kan inträffa under större delen av året.

Historiska översvämningar

SMHI har en omfattande redovisning av ett större antal översvämningar i Sverige. Den äldsta är från 1596.[1]

Framtida översvämningar

Vattennivåer och vattenflöden beror av nederbörd, snösmältning och avdunstning. I vissa fall är det den ökade nederbörden som har störst påverkan, i andra fall den ökade avdunstningen eller den förändrade snösmältningen. Framtidens vattennivåer och vattenflöden kommer därför att förändras på olika sätt i olika delar av landet. [2]

För att ge en översiktlig bild av den framtida översvämningsrisken redovisa SMHI en analys av 100-årsflödenas förändring i framtida klimat. Med ett 100-årsflöde menas att händelsen i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under en 100-årsperiod.

SMHI publicerar karto med förändring av 100-årsflödets storlek. Överst visas förändringen i medeltal för perioden 2021-2050 jämfört med 1963-1992 och nederst motsvarande för perioden 2069-2098.

I Norrlands inland och norra kustland samt delar av Svealand beräknas100-årsflödena minska. I detta område inträffar vanligtvis de högsta flödena under vårfloden, som i ett framtida varmare klimat blir lägre än idag.

I nordvästra Norrland, södra Norrlands kustland, i de södra fjälltrakterna samt i stora delar av Götaland beräknas istället 100-årsflödena att öka i framtiden, på grund av den ökade nederbörden.

Man bör observera att kartorna till höger har helt orealiska förutsättningar med t.ex. fördubblad användning av kol.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Regn
IPCC: Översvämning (2021-08-18)
Översvämning (2021-07-18)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se