Klimatfakta.info

2023-07-13

EU för återställande av natur

Innehåll: Effekter på jord- och skogsbruk | Källor |
Återställning av natur innebär omfattande nedläggning av jordbruk, omvandling av skog till betesmark och betydligt mer köttproduktion. Kostnaden för samhället: staten, bönder, skogsägare och konsumenter blir betydande,

title

Med knapp marginal röstade EU-parlamentet för ett lagförslag om att återställa skadad natur i medlemsländerna. Lagförslaget fastställer att minst 20 procent av natur - land och vatten - inom EU som har "skadats av människor" till år 2030.

Parlamentets högerpartier inkl EPP var mycket kritiska till förslaget och ville att EU-kommissionen skulle ta fram ett helt nytt förslag. Det avslogs dock av parlamentet med 324 mot 312.

Svenskarna var splittrade i frågan. Elva svenska EU-parlamentariker (M, SD, KD, C) röstade för att avvisa förslaget medan övriga tio ville behålla det (S, MP, L, V).

Parlamentet röstade för lagförslaget med siffrorna 336 för, 300 mot. Centerpartiets sitt tidigare motstånd och röstade för förslaget. Övriga partiers ledamöter röstade på samma sätt som i omröstningen om huruvida förslaget skulle avvisas.

Kritiker mot förslaget menar att det riskerar att frånta lantbrukare produktionsmark och därmed riskera livsmedelsförsörjningen. Andra menar att det hotar skogsnäringen.

EUs ministerråd har redan ställt sig bakom förslaget. Sverige röstade tillsammans med bland annat Italien, Finland och Polen emot.

Att EU-parlamentet nu enats om sin hållning innebär att slutförhandlingar kan inledas för att mejsla fram lagen i förhandlingar mellan kommissionen, parlamentet och ministerrådet.

Effekter på jord- och skogsbruk

Hela 16 procent av den svenska jord- och skogsbruksmarken ska enligt lagförslaget omvandlas till naturmark, enligt lantmännens Riksförbund. Förslaget innebär att mycket stora arealer produktiv jord- och skogsmark tas ur produktion, t.ex. genom att skog inte får brukas och att åkermark läggas under vatten. Markägare tvingas återskapa marker såsom de såg ut förr i tiden, istället för att producera mat och trädvaror.

Krav på att återväta jordbruksmark och anpassning till populationer av fåglar samt pollinerare gör att 20,8 procent av all jordbruksmark som finns idag i Sverige måste avvecklas. Skog ska omvandlas till betesmark, vilket kräver kraftigt ökat antal djur. Det leder till stora kostnaden för staten.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Biologisk mångfald
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Cement (2022-12-13)
EU - Restoration (2023-03-30)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25)

Jordbruk
Agenda 2030 (2023-05-30)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Livsmedel (2023-02-15)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Våtmarker (2022-11-13)

Skog
Biologisk mångfald (2022-12-20)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Skog (2023-08-10)
Våtmarker (2022-11-13)

Skogsbruk
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
Skog (2023-08-10)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se