Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-08-28

Skog

Innehåll: Större areal | Skogstyper | Skogsbränder | Skog i Sverige | Lagstiftning | Forskning | Källor

En skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen liksom andra organismer som har anknytning till träden och marken.

Begreppet skog är svårdefinierat. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations definition av skog är ett minst 5 000 kvadratmeter område med träd som är högre än fem meter och trädkronorna som tillsammans täcker minst tio procent av arealen.

Definitionen ändrades mellan 1990 och 2000, varvid mycket större arealer kom att räknas som skog. Kalhyggen i området som tillfälligt står utan träd inräknas i skogen.

 Större areal

De största skogsområdena på jorden utgörs idag av de tropiska regnskogarna, och tajgan i de tempererade regionerna. I varje klimatzon krävs ett särskilt mått av nederbörd, nödvändig för skogens existens. Annars går växtligheten över till savann, tundra eller öken.

Skogar tar upp och binder stora mängder koldioxid och producerar av syre.

Skogen har ekonomisk betydelse för människan. Skogsbruk bedrivs över hela världen och den skogliga kunskapen sammanfattas i begreppet skogsvetenskap.

 Skogstyper

Urskog är skog som inte nyttjats av människan. Motsatsen är kulturskog och trädplantage. Ett mellanting är naturskog som inte påverkats av människan under lång tid..

Skogar kan delas i i fem olika typer:

  • Regnskog
  • Taiga
  • Granskog
  • Galleriskog
  • Mangroveskog

 Skogsbränder

Skogsbränder är en naturlig, och viktig, del av ekosystemet. Sambandet mellan skogsbränder och klimatförändringar är komplicerat och osäkert. Många andra faktorer spelar en minst lika stor roll för skogsbrändernas antal och omfattning.

För att omfattande skogsbränder ska inträffa måste fyra förutsättningar vara uppfyllda: det måste ha varit torrt en längre tid, temperaturerna måste vara ganska höga, det måste finnas tillräckligt med bränsle och det måste finnas något som antänder skogen, såsom ett blixtnedslag eller en människa som slarvar med elden. [1]

 Skog i Sverige

Sveriges yta är till 70% täckt av skog. Av Sveriges totala landyta på närmare 41 miljoner hektar räknas cirka 28 miljoner hektar som skogsmark. De senaste 100 åren har mängden skog fördubblats i Sverige tack vare utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Minst två träd planteras för varje träd som skördas. Tillväxten i de svenska skogarna är större än avverkningen. Den genomsnittliga årstillväxten ligger på drygt 120 miljoner skogskubikmeter.

Nästan hälften av Sveriges skogar ägs av enskilda människor. Det är fler än 320.000 privata skogsägare. I många familjer går skogen i arv och brukas i generation efter generation. Uppskattningvis finns 4 miljarder hektar skog i världen, men det saknas tillförlitliga siffror. Det är inte många länder i världen som har tillgång till så noggranna siffror som vi har i Sverige genom Riksskogstaxeringen. I många delar av världen är skogen fortfarande i hög utsträckning en energikälla som används för att laga mat, värma vatten och bostäder. [2]

 Lagstiftning

Skogsbruk regleras i flera lagar[3]

  • Skogsvårdslagen
  • Miljöbalken i skogen
  • Skogsodlingsmaterial
  • Timmerförordningen
  • Virkesmätningslagen

Till dessa kommer Äganderätten och allemansrätten[4]. I regeringsformen, som är en grundlag, anges varje medborgares fri- och rättigheter. Viktiga sådana är äganderätt och allemansrätt.

 Forskning

SLU forskar om alla aspekter av skog, inte bara produktion av skogsråvara. Man intresserar sig också för skogshistoria, skogsskydd, genteknik, trävetenskap, biologisk mångfald, bioenergi, mm. [5]

 Källor
2021-12-10

Fotnoter

Etiketter med länkar

Skog
Inga länkar
Träd
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com