Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-12-25

Vattenfall

Innehåll: Regeringen | Riksdagsmotion | Riksdagen och regeringen | Ekonomi | Hybrit | Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark | Källor

Statliga Vattenfall är extremt lönsamt samtidigt som elpriserna skjuter i höjden. Planering av ny kärnkraft bl.a. genom direkt upphandling. Vattenfall investerar stort i Hybrit.

title

Vindkraft. Skapat med Dall-E2

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 19 000 anställda. Det är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna. Företaget är extremt lönsamt med en vinst på 24% av omsättningen.

 Regeringen

2022-12-25

I regeringsförklaringen meddelade sttsministern: "Vattenfall ska få ägardirektiv att påbörja planeringen och upphandlingen av ny svensk kärnkraft."[1]

Regeringen förbereder för en större omläggning av energipolitiken. En central pusselbit rör styrningen av den statliga energijätten Vattenfall.

Vattenfall bör omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser. Ny styrning av Vattenfall, bl.a. genom en ny statsrådsgrupp, med delaktighet från tjänstemän, som får i uppdrag att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i utbygganden av planerbar, fossilfri elproduktion, med bl.a. direktiv för upphandling av ny kärnkraft. Styrningen av Vattenfall ska ske enligt gängse principer för statens ägarstyrning. [2]

 Riksdagsmotion

2022-12-25

Mats Nordberg (SD) har lämnat in en motion till riksdagen: Förbättrade förutsättningar för storskalig kärnkraft[3]. I den föreslår han

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten genom Vattenfall eller på annat sätt bör verka för att vara huvudägare och helst helägare av de kraftverk som Vattenfall är ägare i, i synnerhet i nya kärnkraftverk, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ägardirektiv och samhällsekonomiska uppgifter för Vattenfalls verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa Vattenfalls verksamhet utanför Sveriges gränser och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att om möjligt driva minst en reaktor i Ringhals vidare och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera kraftledningskostnader i jämförelser mellan olika alternativ för byggnation av nya kraftverk och tillkännager detta för regeringen.

 Riksdagen och regeringen

2022-12-25

Riksdagen har beslutat att Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet och vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot miljömässigt hållbar energiproduktion.[4]

Statens ägarpolicy anger ramverket för bolagsförvaltningen och klargör förhållandet mellan ägare, styrelse och ledning. I ägarpolicyn redogör regeringen för sina förvaltningsmandat och sin inställning i viktiga principfrågor.

 Ekonomi

2022-08-05

Ekonomi januari-juni 2022[5]

  • Nettoomsättningen ökade med 34 % (31 % exklusive valutaeffekter) till 107 749 MSEK (80 465).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 610 MSEK (17 308).
  • Rörelseresultatet uppgick till 24 513 MSEK (29 595).
  • Periodens resultat uppgick till 10 295 MSEK (23 635).

Resultatet efter skatt januari-juni 2022 för statliga bolag minskade och uppgick till 31,7 (51,8) januari-juni 2022 miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför januari-juni 2022 allt av minskat resultat i Vattenfall och LKAB.[6]

 Hybrit

2022-12-25

Ståltillverkaren Hybrits första anläggning i Gällivare kommer att kosta drygt 16 miljarder kronor, rapporterar Dagens Industri. 5 miljarder vill LKAB, SSAB och Vattenfall att staten ska stå för.

Bolaget Hybrit Development, som samägs av LKAB, SSAB och Vattenfall lämnade i mitten av november in en ansökan om finansiering till Industriklivet - som handläggs av Energimyndigheten.

Enligt ansökan väntas demonstrationsanläggningen för järnsvamp, som ska byggas i Gällivare under 2020-talet, kosta 16,2 miljarder kronor. Anläggningen för fossilfritt stål planeras tas i drift 2026 och nå full produktion 2029. Hybrit vill att staten ska stå för 4,5 av de drygt 16 miljarderna.

Att skattebetalarna ska vara med och finansiera projektet har ifrågasatts av debattörer. LKAB, SSAB och Vattenfall menar dock att stödet är rimligt. [7]

Energimyndigheten beviljade 2018 stöd till Hybrits pilotfas på 528 miljoner kr. Totalkostnaden angavs till 1,4 miljarder och återstoden bekostas av helstatliga Vattenfall (Energimyndigheten 2018) [8] Det innebär att Vattenfall svarade för 872 miljoner.

 Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark

2022-12-25

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark Blakliden Fäbodberget, som ligger i Lycksele och Åsele kommuner, började byggas 2018 och är nu i full drift. Parken är ett samarbete tillsammans med Vestas och AIP Management, som också är delägare. Blakliden Fäbodberget har en total effekt på 353 MW och kan leverera fossilfri el till cirka 220 000 hushåll. Totalt har parken 84 vindkraftverk och en årsproduktion på 1,1 TWh. [9]

 Källor

2022-08-05

Fotnoter

Mer att läsa

Vindkraft
Fossilfritt kräver utrymme
Mer vindkraft skapar problem i framtiden
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk
Elcertifikat
Priset för grön energy
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport
Tyska energi- och klimatåtgärder
Vindkraft
Vattenfall
Inga länkar
Regeringen
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Naturvårdsverket
EU - svenska ordförandeskapet
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
EU i Sverige
Kärnkraft
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt
Kriget i Ukraina
Tyska energi- och klimatåtgärder
SMR - Små modulära reaktorer
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
Kärnkraft
Miljö
Hybrit
Test av vätgaslager i Luleå
Grönt stål

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - klimattullar
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU hållbart näringsliv
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

htm