Klimatfakta.info

2022-09-18

Ryssland

Innehåll: Olja och gas | Statsskick | Rysk kollaps | Angreppsgkriget mot Ukraina | Regimförändring | Sanktioner | Klimatet | Konsumtion av fossilt bränsle | Kol | Källor
Rysslands anfall på Ukraina inverkar starkt på användningen av fossila bränslen. Leveranserna av kol till EU upphörde 2022-08-10 och av gasen 2022-09-02.

Olja och gas

Publ 2022-11-25

Ryssland är en av världens största leverantörer av olja och gas.

Se Petroleum, olja

Se Naturgas

Statsskick

Publ 2022-09-08

Ryssland, formellt Ryska federationen, är en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien. Ryssland är världens till ytan största land. Landet har omkring 145 miljoner invånare. I huvudstaden Moskva bor cirka 12 miljoner människor.

Den Ryska federationen sammansatt av 85 federala nationer. De har två delegater vardera i federationsrådet som är förbundsförsamlingens överhus. Nationerna har olika grad av autonomi.

President Vladimir Putin införde år 2000 åtta federala distrikt som leds av ett sändebud utsett av presidenten.[1]

Rysk kollaps

Publ 2022-09-09

Export

Av de länder som Ryssland exporterar till har flertalet infört sanktioner. Det gäller15 av de 20 största exportländer som tillsammans importerade 235 miljarder dollar från Ryssland. Om man även räknar in mindre exportländer var värdet omkrint 300 miljarder doller.

Rysslands totala export 2021 var 490 miljarder dollar. Det betyder en förlust av 2/3 av exportmarknaden. 8 av världen 10 största ekonominer har infört sanktioner.[2]

Ryssland levererar fn gas till Kina genom en pipeline med kapaciteten 8 miljoner kbm/år vilket kan jämföras med Rysslands leveranser till väst som var 100 kbm/år. Ryssland och Kina gör nu omfattande investeringar för att öka exporten av gas med en ny pipeline. Power of Siberia är en Gazprom-driven pipeline i östra Sibirien som transporterar naturgas från Yakutia till Primorsky Krai och Kina. Det är en del av den östra gasvägen från Sibirien till Kina. Den föreslagna västra gasvägen till Kina är känd som Power of Siberia 2.[3]

Import

Ryssland har inte bara förlorat 2/3-delar av sina exportmarknaden. Det ser lika illa ut för importen.

Av de länder som Ryssland importerat mest ifrån så 2/3-delar infört sanktioner. Det gäller 15 av de 20 största importländerna. Rysslands totala import var 290 miljarder dollar 2021. Av denna import kom
45% eller 130 miljarder, från de 20 största importländerna. Om man tar med importen från alla länder som infört sanktioner så blir det 170 miljarder.

Förmodligen kommer också de största sanktionsländerna införa sekundära sanktioner mot länder som inte själva infört sanktioner. Dessa länder får veta att om de inte upphör att sälja till Ryssland får de inte heller sälja till länder som deltar i sanktionerna.[4]

Angreppsgkriget mot Ukraina

Publ 2022-04-11

Under 2014 övergick Ryssland till att bruka militär makt och vapenvåld för att lösa sina konflikter med Ukraina, vilket har skapat oro, missnöje och protester från stora delar av världen. Ryssland har sedan dess ofta och i stigande grad kritiserats av framför allt västvärlden för sin militära aggression mot Ukraina.

Rysslands relationer till stora delar av omvärlden försämrades drastiskt av att Ryssland i februari 2022 beslutade att utöka sitt användande av militär makt gentemot Ukraina och inleda en storskalig invasion av landet. Detta ledde till en mängd internationella fördömanden och efterföljande sanktioner. Sveriges statsminister konstaterade till exempel att invasionen var oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Rysslands agerande kallades av Europeiska rådets ordförande Charles Michel för "geopolitisk terrorism".[5]

Regimförändring

Publ 2022-09-14

Sanktionerna av Ryssland börjar nu få effekt även om 75% av Rysslands export påverkas inte av officiella sanktioner. Men det ökande blockaden av fartyg försvårar exporten. Därtill kommer att många företag väljer att sluta eller begränsa sina köp från Ryssland.

Rysslands näringsliv har sedan Sovjetunionens fall i hög grad integrerats med Väst. Det gäller investeringar och användning av teknologi från väst.

Många västföretag får eller vill inte längre leverera varor, de godkänner inte att levererade varor används genom att licensrättigheter sägs upp eller löper ut och att programvaror inte uppdateras. T.ex. har Microsoft stoppat möjligheten att ladda ner Windows.

Inom vissa områden kommer Ryssland efter en tid hitta ersättningsvaror och smitvägar, men i många fall kommer de inte vara möjliga att uppbringa. Det gör att många verksamheter inte till dels eller inte alls fungerar. Även möjligheterna att utveckla nya produkter begränsas av tillgången på insatsvaror, mm.

Mänga verksamheter i Ryssland har drivits nära samarbete med västföretag, joint ventures, där västföretaget svarat för finansiering, teknologi, expertis och ledning. Västs verksamhet i Ryssland har varit en utvidgning av verksamheten i väst och den ryska verksamheten har byggt på strukturerna i verksamheterna i väst. Det gäller inom olje- och gassektorn med även inom en rad andra områden som bilar, flyg, råvaror. livsmedel, maskiner, läkemedel.

Rysslands näringsliv skadas svårt av sanktioner och det kommer i stigande utsträckning drabba befolkningen. Det tillsammans med motgångarna i Ukraina bäddar för en ny regim i Ryssland

Sanktioner

Publ 2022-04-18

USA har fyra sanktionsprogram riktade mot Ryssland

 • Russian Harmful Foreign Activities Sanctions
 • Ukraine-/Russia-related Sanctions
 • Countering America?s Adversaries Through Sanctions Act of 2017 (CAATSA)
 • Magnitsky Sanctions[6]

EU har infört ett antal restriktiva åtgärder mot Ryssland, inklusive individuella sanktioner, ekonomiska sanktioner och diplomatiska åtgärder.

 • Sanctions against Russia
 • Individual restrictive measures
 • Economic sanctions
 • Restrictions on media
 • Diplomatic measures
 • Restrictions on economic relations
 • Measures concerning economic cooperation[7]

Klimatet

Publ 2022-04-11

Före 2014

Publ 2022-04-11

Detta avsnitt återger situationen före 2014 då Ryssland angrep Ukraina.

Ryssland har enorma naturtillgångar där beroendet av råvaruproduktionen är väldigt stort. Naturgas, olja, oljeprodukter och kol står för cirka hälften av landets exportintäkter, år 2010 exporterade Ryssland 243 260 000 ton råolja.

Rysslands omfattande olje- och gasexport ger landet ett stort överskott i handeln med utlandet men det starka beroendet av denna sektor gör den ryska ekonomin extremt sårbart för plötsliga prisfall på råvarumarknaden.

De viktigaste importvarorna består av maskiner, livsmedel och fordon. Rysslands viktigaste handelspartner är USA, Tyskland, Storbritannien, Kina och Italien. Ryssland har också ett partnerskaps- och samarbetsavtal gällande handel med EU som trädde i kraft år 1995.

Efter många år av förhandlingar blev Ryssland år 2011 medlem i världshandelsorganisationen WTO. Detta underlättade handeln betydligt för Ryssland som till större del öppnades upp för omvärlden.

En rad restriktioner för den ryska exporten till EU hade hävts och handeln med EU kom att stå för över hälften av den ryska utrikeshandeln. Varuexporten uppgick till 529 104 miljoner USA-dollar år 2012. Varuimporten uppgick till 335 830 miljoner USA-dollar samma år. År 2009 uppgick bytesbalansen till 49 433 miljoner USA-dollar och år 2011 uppgick handelsbalansen till 198 181 miljoner USA-dollar. Importen av varor och tjänster utgjorde 22 procent år 2010.

Efter 2014

Publ 2022-04-11

Under senare år har landets handel dock i tilltagande utsträckning drabbats av sanktioner från olika länder, främst som ett resultat av landets konflikt med Ukraina. Den började i februari 2014 och gällde en början Krims status och delar av Donbass, internationellt erkänd som en del av Ukraina.

De första åtta åren av konflikten omfattade den olagliga ryska annekteringen av Krim (2014) samt kriget i Donbass (2014-nuvarande) mellan Ukraina och ryskstödda separatister. Därtill tillkom bland annat cyberkrigföring och politiska spänningar. [8]

Konsumtion av fossilt bränsle

Publ 2022-09-09

Kommer sanktionerna påverka ryska utsläppen av växthusgaser? Det kommer inte märkas mot bakgrund av den snabba konsumtionsökningen i Kina. En annan fråga är om kriget i sig har någon inverkan på klimatet.

title Konsumtion av fossilt bränsle, Our world in data

Kol

Publ 2022-04-11

2016 hade Ryssland det sjätte största exporten av kol med 423,095,348 ton. Större export hade Kina med 3,708,155,408,000 ton, sedan följde Indien, USA, Australien och Indonesien. [9]

EU-kommissionen har beslutat om förbud mot att köpa ryskt kol från augusti 2022 på grund av dess invasion av Ukraina. Europa har årligen köpt ryskt kol för cirka 8 miljarder euro.[10]

Europa köper kol för cirka 20 miljoner euro (21,84 miljoner USD) dagligen från Ryssland, men spenderar ytterligare 850 miljoner euro (928 miljoner USD) per dag på rysk olja och gas.

EU har betalat Ryssland 35 miljarder euro (38 miljarder dollar) för energi sedan krigets början och har bara gett 1 miljard euro (1,09 miljarder dollar) för att finansiera Ukrainas försvar.

Även om det skulle finnas ett embargo i morgon, skulle Rysslands ekonomi inte påverkas omedelbart. Det skulle ta flera månader innan förbudet märks.

Tyskland

Ryskt kol utgör cirka 4,5 procent av Tysklands primära energitillförsel, rysk olja cirka 10,5 procent och rysk gas cirka 15 procent.

Ungefär hälften av landets stenkol (används för uppvärmning) och tre fjärdedelar av dess ångkol (används för kraftproduktion) kommer från Ryssland. År 2021 betalade Tyskland cirka 2,2 miljarder euro (2,4 miljarder USD) till Ryssland.

En undersökning bland tyska energiföretag visar att 79 procent säger att de skulle klara sig utan ryskt kol. Det mesta kommer nu att ersättas av försändelser från andra länder som Australien, Sydafrika och Indonesien. Det blir högre priser och logistiska krångel men kol från Ryssland kan ersättas inom några månader.

En undersökning från mars 2022 rapporterade att 44 procent av tyskarna ansåg att ett omedelbart förbud mot rysk energiimport var en bra idé. Den känslan har vuxit, allt eftersom fler upprörande bevis på ryska krigsförbrytelser dykt upp. På senare tid kände 50 procent så.[11]

Källor

Publ 2023-11-13

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Export
Ryssland (2022-09-18)

Gas
Ryssland (2022-09-18)
Byggnadssektorn (2022-04-01)
Kriget i Ukraina (2022-03-08)

Import
Ryssland (2022-09-18)

Kol
Fossila bränslen (2023-01-26)
Ryssland (2022-09-18)
Svårt att datera kolutsläpp (2022-07-28)
Kol (2022-04-05)
Kolcykeln (2022-03-24)
Största kolproducenterna i Europa (2021-06-19)

Ryssland
Energi (2023-01-16)
Ryssland (2022-09-18)
Kriget i Ukraina (2022-03-08)

Sanktioner
Ryssland (2022-09-18)

Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

Ukraina
Livsmedel (2023-02-15)
Ryssland (2022-09-18)
Kriget i Ukraina (2022-03-08)

Fotnoter

1) Ryssland, Wikipedia
2) RUSSIA Heading for ECONOMIC COLLAPSE Despite Vladimir Putin Stating Russia Has LOST NOTHING From War, Joe Blogs, Youtube
3) Power of Siberia, Wikipedia
4) RUSSIA Heading for ECONOMIC COLLAPSE Despite Vladimir Putin Stating Russia Has LOST NOTHING From War, Joe Blogs, Youtube
5) Ukraina-konfliktens inverkan på ekonomi och utrikesrelationer, Ryssland, Wikipedia
6) Russia-related sanctions programs
7) EU restrictive measures against Russia over Ukraine (since 2014), EU
8) Rysk-ukrainska kriget, Wikipedia
9) Coal Production by Country, Worldometer
10) Femte sanktionspaketet klart - kaviar, kol och transporter stoppas, Europaportalen
11) After the EU's Russia coal ban, Germany grapples with oil and gas, Aljazeera

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com